เอกสารการเงิน
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประกาศมาตรการในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 316 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 01 เม.ย. 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประกาศมาตรการในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบกับแถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 และการปรับลดเวลาและวันทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ดังนี้ 1) ประกาศมาตรการในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 2) จัดเจลล้างมือสำหรับบุคลากรในกลุ่มทุกกลุ่ม จำนวน 10 กลุ่ม 10 จุด 3) จัดสรรหน้ากากอนามัยสำหรับบุคลากรทุกคน ทุกกลุ่ม 4) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการ และตั้งเจลล้างมือในบริเวณ อาคาร 1 จุดที่ 1 ทางเข้า-ออก กลุ่มบริหารงานบุคคล จุดที่ 2 ทางเข้า-ออก กลุ่มอำนวยการ จุดที่ 3 ทางเข้า-ออก กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ อาคาร 2 จุดที่ 4 ทางเข้า-ออก หน้าทางขึ้นลงบันได 5) จัดผู้รับผิดชอบประจำวัน ที่เปิดทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้ามาภายในสำนักงานทุกๆ วันๆ ละ 2 คน 6) ประสานกับหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง ในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ และเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้ประกาศมาตรการในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติม ดังนี้ 1) มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด สับเปลี่ยนหมุนเวียนมาปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ระหว่างวันที่ 1-17 เมษายน 2563 2) จัดเวรปฏิบัติหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ประจำวัน ณ บริเวณที่กำหนด ระหว่างวันที่ 1-17 เมษายน 2563 3) แจ้งบุคลากรทุกคนมาปฏิบัติงานในวันที่ 20 เมษายน 2563 โดยพร้อมเพรียงกัน