ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 1286 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 19 มี.ค. 2563

ด้วยสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี แจ้งว่าสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยจัดให้ผู้รับทุนการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานธุรกิจค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  โดยแจ้งความประสงค์รับทุนการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ระดับ ปวช.-ปวส.ได้ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดดังแนบ

 

 

สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด