ดาวน์โหลดเอกสาร
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » อบรมครูพี่เลี้ยงประจำโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมด้วยระบบทางไกล การจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 238 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 17 มี.ค. 2563

วันที่ 17 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดอบรมครูพี่เลี้ยงประจำโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมด้วยระบบทางไกล การจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาครูผู้สอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัดให้มีการอบรมด้วยระบบทางไกลแก่ครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และครูปฐมวัย การอบรมครูพี่เลี้ยงประจำโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรม กำหนดส่งสัญญาณผ่านทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channel) กำหนดการอบรม 5 ระดับ ดังนี้ 1. ระดับ ปฐมวัย ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2563 2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2563 3. ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2563 4. ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2563 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2563 สำหรับการอบรมฯ ครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2563 เป็นการอบรมฯ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1