เอกสารการเงิน
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » อบรมครูพี่เลี้ยงประจำโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมด้วยระบบทางไกล การจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 428 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 02 มี.ค. 2563

วันที่ 2 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดอบรมครูพี่เลี้ยงประจำโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมด้วยระบบทางไกล การจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาครูผู้สอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัดให้มีการอบรมด้วยระบบทางไกลแก่ครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และครูปฐมวัย การอบรมครูพี่เลี้ยงประจำโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรม กำหนดส่งสัญญาณผ่านทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channel) กำหนดการอบรม 5 ระดับ ดังนี้ 1. ระดับปฐมวัย ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2563 2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2563 3. ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2563 4. ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2563 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2563 สำหรับการอบรมฯ ครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2563 เป็นการอบรมฯ ระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุมศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1