» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 335 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 21 ม.ค. 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ซึ่งเข้ารับการฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาเกี่ยวกับขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ของกลุ่มงานในสำนักงาน โดยมีกำหนดการดังนี้ วันที่ 21 ม.ค.63 -09.30 น. กลุ่มงานอำนวยการ -10.30 น. กลุ่มงาน ICT -13.00 น. กลุ่มงานบุคคล -14.00 น. กลุ่มงานกฎหมายฯ -15.00 น. กลุ่มงานพัฒนาครูฯ วันที่ 22 ม.ค.63 -10.30 น. กลุ่มงานส่งเสริมฯ วันที่ 23 ม.ค.63 -09.00 น. กลุ่มนโยบายและแผนฯ -10.00 น. กลุ่มงานการเงิน -11.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน -13.00 น. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ วันที่ 24 ม.ค.63 - 09.30 น. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1