ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2562 โรงเรียนบ้านไสตอ
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 458 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 07 มิ.ย. 2562

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562 โรงเรียนบ้านไสตอ อำเภอกาญจนดิษฐ์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพหลัก นายสมพร รัตนะ สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้กล่าวรายงานโดยมีรายละเอียดดังนี้ ความหมายสหกรณ์ว่า “...สห ก็ด้วยกัน กรณ์ ก็ ทำงาน สหกรณ์แปลว่าร่วมกันอยู่ ร่วมกันทำงานด้วยกัน...” สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตามรอยพระยุคลบาท ทรงรับสั่งกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 ให้มีการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ ให้โรงเรียนต่างๆ จัดการเรียนการสอนการสหกรณ์ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ เมื่อจบการศึกษาสามารถเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ดีกับสหกรณ์ที่มีอยู่ในประเทศได้ ในขณะที่สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดกิจกรรมสหกรณ์เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ของผู้เรียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ประกอบกับรัฐบาลได้เห็นความสำคัญของระบบสหกรณ์ ดังนั้นกรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้กำหนดให้วันที่ 7 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มโครงการดังกล่าว สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2562” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน สร้างกิจกรรมวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน ตลอดจนประชาสัมพันธ์งานด้านการสหกรณ์ ให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจการสหกรณ์ พร้อมทั้งนำไปใช้ในวิถีชีวิตและการดำเนินงานอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ครู ผู้ปกครอง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ขบวนการสหกรณ์ และประชาชน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 140 คน กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย กิจกรรมการจัดนิทรรศการการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน กิจกรรมการจัดนิทรรศการของหน่วยงาน กิจกรรมการประกวดเรียงความการสหกรณ์ และกิจกรรมบนเวที การตอบปัญหาชิงรางวัล