ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับ ผู้บริหาร/ครูบรรจุใหม่และครูโรงเรียนในโครงการ
ข้อมูลโดย : นายชาญชัย ชื่นพระแสง
จำนวนผู้เข้าชม : 6843 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 23 ก.ค. 2560

 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

                สืบเนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ไปยังโรงเรียนขนาดเล็ก โดยได้อบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้กับผู้บริหารและครูโรงเรียนปลายทาง (โรงเรียนขนาดเล็ก ในปี 2557) ไปแล้วนั้น
เนื่องจาก โรงเรียนปลายทางบางแห่งได้มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารและได้รับอัตรากำลังครูบรรจุใหม่เพิ่มเติม ซึ่งยังไม่ได้รับการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเห็นควรมีการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่
                     1. ผู้บริหารและครูในโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ใน ปี 2557
                     2. ผู้บริหารโรงเรียน และครูที่ได้รับการบรรจุตั้งแต่ปี 2558
                รูปแบบการอบรม กำหนดอบรมวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นการอบรมโดยการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์และผ่านทางอินเทอร์เน็ตใน ๕ ช่องทางดังนี้
                      1. สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
                      2. สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน (Obec Chanel)
                      3. www.obectv.tv
                      4. www.youtube.com/OBECTVONLINE
                        5. https://facebook.com/OBECTVONLINE/
                  โดยผู้เข้าอบรมสามารถลงทะเบียนและทำแบบทดสอบได้ที่  http://202.29.172.63/dltv    ซึ่งหลังจากผ่านการอบรมแล้ว ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าไปทำแบบทดสอบ หากผ่านเกณฑ์แล้วจะได้รับใบวุฒิบัตรผ่านการอบรม
 

ลงทะเบียนที่นี่