ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 299 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 แบบ ปค. ๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน63
2 แบบ ปค.๔ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕54
3 แบบติดตาม ปค.๕ รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานส้ินสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕52
4 แบบ ปค. ๕ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕59
5 แบบ ปค. ๖ รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน46
6 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานภาครัฐ ระดับองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ.256651