ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
คู่มือและคำสั่งการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม (2.45 MB)
คำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่ม (158.41 KB)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (503.41 KB)
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
นางสาวกาญจนา สวดโสม
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือ ยังไม่พร้อมให้ดาวน์โหลด