ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
คู่มือและคำสั่งการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม (2.45 MB)
คำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่ม (166.75 KB)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (408.60 KB)
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
นางนัยนา เกิดศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วย
คู่มือ ยังไม่พร้อมให้ดาวน์โหลด