ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
คู่มือและคำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม (1.79 MB)
คำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่ม (182.02 KB)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (590.34 KB)
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
นางสาวณฐกร รักษ์ธรรม
ศึกษานิเทศก์

นางสาวนลิน เล็กมาก
ศึกษานิเทศก์
นางสาวนิภาพร ทิพย์แก้ว
ศึกษานิเทศก์
นางอรัญญา มูสีสุทธิ์
ศึกษานิเทศก์

นางสาวภัทรภร อินทร์ยิ้ม
ศึกษานิเทศก์
นางสาวโสภิตา ปลอดภัย
ศึกษานิเทศก์
นางสาววิมล แก้วประภาส
ศึกษานิเทศก์

นางกัลยากร มุขนาค
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายธีรวุฒิ ทองชุมโด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางพจมาศ จันทราธรกุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางเรณู สุทธินุ่น
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ ร.ต.หญิงณิชาภัทร ธิปัติ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นางสาววราภรณ์ ขมัน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน