ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
คู่มือและคำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม (2.53 MB)
คำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่ม (177.92 KB)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (558.41 KB)
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
ส.ต.ต.ยุทธนา บุณยะตุลานนท์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวเพ็ญรัตน์ สุทธิรักษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวสุนันทินี ปลักปลา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางนัยนา เกิดศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางนัทธมน เภตราใหญ่
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวจณิตา ชูช่วย
พนักงานราชการ
นางสาวโรสนี ใบหมาดปันจอ
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา

นายทรงธรรม รักเมือง
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ