ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
คู่มือและคำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม (2.53 MB)
คำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่ม (161.26 KB)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (706.13 KB)
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
นางนัยนา เกิดศรี
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางนัทธมน เภตราใหญ่
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นางสุใบด๊ะ หลำสะ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
คู่มือ ยังไม่พร้อมให้ดาวน์โหลด
นางสาวพชรกมล สมทบ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
คู่มือ ยังไม่พร้อมให้ดาวน์โหลด

นางสาวศุภลักษณ์ กุลขำ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
คู่มือ ยังไม่พร้อมให้ดาวน์โหลด
นางสาวโรสณี ใบหมาดปันจอ
นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือ ยังไม่พร้อมให้ดาวน์โหลด
นางสาวจณิสตา ชูช่วย
นักวิชาการศึกษา
คู่มือ ยังไม่พร้อมให้ดาวน์โหลด

นายทรงธรรม รักเมือง
จ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัด
คู่มือ ยังไม่พร้อมให้ดาวน์โหลด