ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
คู่มือและคำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม (1.89 MB)
คำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่ม (132.50 KB)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (544.65 KB)
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร