ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
คู่มือและคำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม (1.89 MB)
คำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่ม (160.59 KB)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (92.39 KB)
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม