ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
คู่มือและคำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม (3.53 MB)
คำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่ม (180.25 KB)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (112.50 KB)
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
นางกัลยา แป๊ะป๋อง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางนันทรัตน์ แกมทอง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
นางธัญดา ทิพย์น้อย
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาริษา ใสหลวง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวศรีนวล รักษาเพ็ชร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายชัยณรงค์ เงาอำพันไพฑูรย์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวเหมือนฝัน ทองจีบ
พนักงานราชการ

นางสาวนภารัตน์ พันธ์ถาวรวัฒนา
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี