ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
คู่มือและคำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม (3.53 MB)
คำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่ม (174.78 KB)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (748.66 KB)
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
นางกัลยา แป๊ะป๋อง
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางนันทรัตน์ แกมทอง
นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ
คู่มือ ยังไม่พร้อมให้ดาวน์โหลด
นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
คู่มือ ยังไม่พร้อมให้ดาวน์โหลด
นางสาวศรีนวล รักษาเพ็ชร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
คู่มือ ยังไม่พร้อมให้ดาวน์โหลด

นางสาริษา ใสหลวง
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
คู่มือ ยังไม่พร้อมให้ดาวน์โหลด
นายชัยณรงค์ เงาอำพันไพฑูรย์
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
คู่มือ ยังไม่พร้อมให้ดาวน์โหลด
นางธัญดา ทิพย์น้อย
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
คู่มือ ยังไม่พร้อมให้ดาวน์โหลด

นางสาวนภารัตน์ พันธ์ถาวรวัฒนา
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
คู่มือ ยังไม่พร้อมให้ดาวน์โหลด
นางสาวเหมือนฝัน ทองจีบ
พนักงานธุรการ
คู่มือ ยังไม่พร้อมให้ดาวน์โหลด