ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
คู่มือและคำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม (1.22 MB)
คำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่ม (170.47 KB)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (703.70 KB)
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
นายเจด็จ หนูแกล้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือ ยังไม่พร้อมให้ดาวน์โหลด

นางสาวพวงทอง ศิริพันธุ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
คู่มือ ยังไม่พร้อมให้ดาวน์โหลด
นางวัลภรณ์ วณิชชาภิวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
คู่มือ ยังไม่พร้อมให้ดาวน์โหลด
นางสาวมาลิสา แช่มนุ้ย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
คู่มือ ยังไม่พร้อมให้ดาวน์โหลด

นางสาวสุพจนีย์ คงไกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คู่มือ ยังไม่พร้อมให้ดาวน์โหลด