ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
คู่มือและคำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม (1.22 MB)
คำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่ม (186.16 KB)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (532.21 KB)
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
นายเจด็จ หนูแกล้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาวพวงทอง ศิริพันธุ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาววัลภรณ์ เอตะนาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวมาลิสา แช่มนุ้ย
นักวิเคราะห์นโบายและแผนชำนาญการ

นางสาวสุพจนีย์ คงไกร
พนักงานราชการ-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน