ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
คู่มือและคำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม (3.25 MB)
คำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่ม (176.55 KB)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (530.43 KB)
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
นายสมชาย คชไพร
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คู่มือ ยังไม่พร้อมให้ดาวน์โหลด

นายพิชัย ภัทธิยธนี
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
คู่มือ ยังไม่พร้อมให้ดาวน์โหลด