ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
คู่มือและคำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม (3.25 MB)
คำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่ม (185.51 KB)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (726.39 KB)
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
นางสาวกรรณิกา ประสงค์จินดา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางระวิวรรณ ลิ้มสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางมาลี พันเส้ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวณัฐพร บุญจุ่น
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวพชรกมล สมทบ
นักทรัพยากรบุคคลปฏฺิบัติการ
นางสาววราภรณ์ ช่วงชุณห์ส่อง
นักทรัพยากรบุคคลปฏฺิบัติการ
นางสาวอุษา จรูญผล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

นางภัทราภรณ์ ณ พัทลุง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอ้อยทิพย์ รักเมือง
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด