ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (805.18 KB)
นายเลอศักดิ์ รัชณาการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

นางสุริยา เครือรัตน์
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นางสาวณัฐชุดา มะคุ้มใจ
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นายสมใจ สิกขวัฒน์
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1