ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
คู่มือและคำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่มกฏหมายและคดี
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม (947.50 KB)
คำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่ม (191.67 KB)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (505.39 KB)
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
นายสิงหนาท คงทรัพย์
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวมุกนรินทร์ ทองเกลี้ยง
นิติกรปฏิบัติการ