ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
คู่มือและคำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่มกฏหมายและคดี
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม (947.50 KB)
คำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่ม (192.45 KB)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (404.28 KB)
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
นายสิงหนาท คงทรัพย์
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวมุกนรินทร์ ทองเกลี้ยง
นิติกรปฏิบัติการ