ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
คู่มือและคำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม (2.93 MB)
คำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่ม (310.23 KB)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (638.06 KB)
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
นางดวงมณี ฉิมพลี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวพิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสุมณฑา วงศ์วิเชียร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวประภัสสร โยธารักษ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวภัทราภรณ์ ชิตรัตถา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน