ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
ข้อมูลโดย : นางนันทรัตน์ แกมทอง
จำนวนผู้เข้าชม : 2136 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 24 ส.ค. 2561
ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ : e-gp ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 และจะพิจารณาผลฯ ในวันที่ 4 กันยายน 2561 เป็นต้นไป
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด