ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลโดย : นางนันทรัตน์ แกมทอง
จำนวนผู้เข้าชม : 1866 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 09 มิ.ย. 2560

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการนั้น

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้ดำเนินการตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า  มีผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาฯ พร้อมส่งของตัวอย่างเพียงรายเดียว และผลการตรวจสอบการเสนอราคาสูงกว่าราคากลางที่กำหนดไว้

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ  ณ  วันที่  9  มิถุนายน  2560

 

นายสัญญานนท์  พรหมมณี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1