ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมการถอด และเชื่อมชิ้นส่วนเครื่องดนตรี ประจำภาคใต้
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 2332 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 15 มี.ค. 2561

ด้วย สำนักงานภาคใต้ สมาคมการประกวดวงโยธวาทิตโลก (ประเทศไทย) แจ้งว่าร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการอบรม “การถอด และเชื่อมชิ้นส่วนเครื่องดนตรีให้กับครูผู้สอนวงโยธวาทิต ประจำภาคใต้ ครั้งที่ ๑” จากนโยบายโรงเรียนที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพทางด้านดนตรี ซึ่งกิจกรรมวงโยธวาทิตถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถพัฒนาให้นักเรียนเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ครบได้ กล่าวคือ นอกจากจะได้ความรู้ทางดนตรีแล้ว ผลจากการฝึกของวงโยธวาทิต ทำให้เกิดประโยชน์ตามมาอีกมากมาย เช่น รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม การเข้าสังคม การปรับตัว การเสียสละ ความอดทน และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ฉะนั้น เพื่อให้เครื่องดนตรีสามารถใช้งานได้ต่อไปอีก จึงต้องมีการซ่อมเครื่องดนตรีที่ชำรุด เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้เครื่องดนตรีของวงโยธวาทิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถนำมาใช้ในกิจกรรมวงโยธวาทิต และการแข่งขันต่อไป โครงการฯ ดังกล่าวมีประโยชน์ต่อครู ผู้ทำหน้าที่การสอนเป็นอย่างมาก จึงเชิญชวนบุคลากรครูผู้สอนดนตรีวงโยธวาทิต เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ร้านอาหารบ้านชายคลอง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังเอกสารที่แนบ

สิ่งที่แนบมาด้วย : รายละเอียดโครงการ