ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » การสำรวจข้อมูลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และการใช้งานอุปกรณ์กำหนดเส้นทาง (Router)
ข้อมูลโดย : นายชาญชัย ชื่นพระแสง
จำนวนผู้เข้าชม : 3644 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 08 มี.ค. 2561

 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ทุกโรงเรียน

                        ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งยกเลิกการใช้บริการอินเตอร์เน็ตตามโครงการ MONET ของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 นั้น
                        ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนทำการบันทึกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ http://www.techno.bopp.go.th/schnet ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 มีนาคม 2561 เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาใช้ประกอบการพิจารณา ดังนี้
                        1. การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาสำหรับโรงเรียนที่ไม่สามารถจัดหาผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตได้
                        2. การดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์กำหนดเส้นทาง (Router) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีการใช้งานร่วมกับโครงการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (National Education Network : NEdNET) 
                        3. สถานะการใช้งานอินเตอร์เน็ตโครงการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (National Education Network : NEdNET) สำหรับนำมาหาแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
                        ทั้งนี้ให้ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบและกำชับให้บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกโรงเรียน และมีความถูกต้องตรงตามความเป็นจริงพร้อมแนบสำเนาสัญญาการใช้งานอินเทอร์เนตของบริษัท
สิ่งที่แนบมาด้วย : หนังสือแจ้งจากสพฐ