ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศโรงเรียนบ้านโพหวาย เรื่อง การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลโดย : ร.ร.บ้านโพหวาย
จำนวนผู้เข้าชม : 2678 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 05 ก.พ. 2561
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด