ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » การสำรวจ / ติดตาม การดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ “หนังสือยืมเรียน” ทางระบบ Online
ข้อมูลโดย : นายชาญชัย ชื่นพระแสง
จำนวนผู้เข้าชม : 1625 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 29 ม.ค. 2561

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจะดำเนินการสำรวจ / ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่าย ฯ “หนังสือยืมเรียน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการ วิธีดำเนินงาน ตลอดจนสภาพปัญหาในการขับเคลื่อนนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่าย ฯ “หนังสือยืมเรียน” ของสถานศึกษา

          ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใคร่ขอความร่วมจากสถานศึกษาตอบแบบสอบถามการสำรวจ /ติดตาม การดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่าย “หนังสือยืมเรียน” ทาง Online ซึ่งได้ทำป่ายประกาศไว้ส่วนนำของเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ไว้แล้ว กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย
          1.  ผู้บริหารสถานศึกษา
          2.  ครูผู้รับผิดชอบโครงการ
          3.  ครูผู้สอน
 
 scan หรือ Click QRcode เพื่อตอบแบบสอบถาม