ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ๒๖๐ ที่นั่ง ของโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ ๒๐๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลโดย : ร.ร.บ้านคลองนามิตรภาพที่201
จำนวนผู้เข้าชม : 1829 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 04 ม.ค. 2561

 ประกาศโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ ๒๐๑
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ๒๖๐ ที่นั่ง ของโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ ๒๐๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------

ตามประกาศ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ ๒๐๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ๒๖๐ ที่นั่ง ของโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ ๒๐๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น
               โรงอาหาร ๒๖๐ ที่นั่ง ของโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ ๒๐๑ จำนวน ๑ หลัง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท มณีเพชร จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ,๙๗๖,๗๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                                    ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

                                                                สุริยา  จันทร์สงค์

                                                             (นายสุริยา  จันทร์สงค์)