ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศข้อกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference) และกำหนดราคากลาง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3
ข้อมูลโดย : นางธัญดา ทิพย์น้อย
จำนวนผู้เข้าชม : 76 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 24 มิ.ย. 2567
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด