ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศราคากลางและขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ข้อมูลโดย : นางธัญดา ทิพย์น้อย
จำนวนผู้เข้าชม : 139 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 11 มิ.ย. 2567

สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด