ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูลโดย : นางนันทรัตน์ แกมทอง
จำนวนผู้เข้าชม : 2606 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 09 ต.ค. 2560

             ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

                                                                                                         สัญญานนท์ พรหมมณี

                                                                                                    (นายสัญญานนท์ พรหมมณี)

                                                                           รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

                                                  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

 

เอกสารแนบประกาศ