ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศโรงเรียนวัดนทีคมเขต เรื่องสอบราคาจ้างเหมาซ้อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดนทีคมเขต
จำนวนผู้เข้าชม : 2657 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 08 พ.ย. 2558

 

 

ประกาศ โรงเรียนวัดนทีคมเขต

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ้อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง

 

             ด้วยโรงเรียนวัดนทีคมเขต โดยได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างสอบราคาจ้างเหมาซ้อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง  ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนถ้วนบาทถ้วน)

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนวัดนทีคมเขต
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนวัดนทีคมเขต   วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ดำเนินงานในวันที่ 8 พฤศจิกายน  2558  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  โรงเรียนวัดทีคมเขต และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 8 พฤศจิกายน  2558    ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 8 พฤศจิกายน  2558  ถึงวันที่ 17  พฤศจิกายน  2558   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  โรงเรียนวัดนทีคมเขต และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 18  พฤศจิกายน  2558   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ โรงเรียนวัดนทีคมเขต ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558  ถึงวันที่ 17  พฤศจิกายน  2558    ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.   ในวันและเวลาราชการ


 

                                                                                           ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  

 

 

(นางปุญชรัศมิ์  ชัยบุญ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนทีคมเขต