ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศโรงเรียนวัดนทีคมเขต เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทาสีอาคารเรียนตามโครงการการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยระบบ BBL
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดนทีคมเขต
จำนวนผู้เข้าชม : 2721 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 05 ก.พ. 2559

 

 

ประกาศ โรงเรียนวัดนทีคมเขต

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทาสีอาคารเรียนตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยระบบ BBL

 

             ด้วยโรงเรียนวัดนทีคมเขต โดยได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน ความประสงค์จะ สอบราคาจ้างจ้างเหมาทาสีอาคารเรียนตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยระบบ BBL  ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน 35,0๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วนบาทถ้วน)

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนวัดนทีคมเขต
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนวัดนทีคมเขต   วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ดำเนินงานในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ๒๕59 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  โรงเรียนวัดนทีคมเขต และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ๒๕59  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ๒๕59  ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕59ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  โรงเรียนวัดนทีคมเขต และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ๒๕59 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ โรงเรียนวัดนทีคมเขต ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ๒๕59  ถึงวันที่ 15  กุมภาพันธ์    ๒๕59  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.   ในวันและเวลาราชการ


 

                                                                                           ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕59

 

 

(นางปุญชรัศมิ์  ชัยบุญ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนทีคมเขต