ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » รายละเอียดการประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
ข้อมูลโดย : นายชาญชัย ชื่นพระแสง
จำนวนผู้เข้าชม : 2292 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 12 ก.ย. 2560

            ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ได้กําหนดจัด การประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ และจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) จํานวน ๑๒ กิจกรรม นั้น ในการนี้ เพื่อให้การดําเนินการจัดการแข่งขัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดเกณฑ์ การประกวดแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ดังนี้

             ๑. คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ๘.๑ ๖๔ bit
             ๒. Microsoft office ๒๐๑๓
             ๓. Photoshop cs6
            ๔. การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (โปรแกรม paint ป.๑ – ๓ ) ขอให้ศึกษาการให้คะแนนย่อยตามเกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
            ๕. การแข่งขันของกิจกรรมที่ต้องใช้อุปกรณ์ เช่น ไม่โครโฟน หูฟัง ฯลฯ ขอให้ สถานศึกษาได้นําอุปกรณ์ดังกล่าวมาด้วย