ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ตามนโยบายโรงเรียนICU
ข้อมูลโดย : ร.ร.บ้านสุชน
จำนวนผู้เข้าชม : 2275 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 28 ส.ค. 2560

 

https://process3.gprocurement.go.th/egp2proc02Web/images.logo?filelogo=krut100.gif

ประกาศโรงเรียนบ้านสุชน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามประกาศ โรงเรียนบ้านสุชน เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ตามนโยบายโรงเรียนICU ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๑ รายนั้น
                      ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้


เป็นราคาที่รวม VAT เป็นราคาที่ไม่รวม VAT

 

รายการที่พิจารณา

ผู้เสนอราคาดีที่สุด

ราคาที่เสนอ

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ตามนโยบายโรงเรียนICU

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สเปค คอนสตรัคชั่น

,๔๔๑,๐๐๐.๐๐


ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

( นางจริยา  ซึ้งสุนทร )

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุชน