ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น(ICU) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดกลางใหม่
จำนวนผู้เข้าชม : 2353 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 28 ส.ค. 2560

                   

ประกาศโรงเรียนวัดกลางใหม่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น(ICU) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------

               ตามประกาศ โรงเรียนวัดกลางใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น(ICU) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น
               ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น(ICU) จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวพลคอนสตรัคชั่น (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ,๙๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

             

               ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


 

                                                              (นางสาวริยาภรณ์ ยงคณะ)

                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางใหม่(มิตรภาพที่๒๔)