ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม 12 เส้น
ข้อมูลโดย : ร.ร.บ้านคลองนามิตรภาพที่201
จำนวนผู้เข้าชม : 2116 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 14 พ.ย. 2559

       โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ ๒๐๑  มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างขอจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม ๑๒ เส้น ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๔๖,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  โดยเงินงบประมาณในการก่อสร้าง  จำนวนเงิน 1,439,200  บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๕๙,๘๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ ๒๐๑

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องสำนักงาน โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ ๒๐๑ หมู่ ๖ ตำบล ท่าอุแท อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ ๒๐๑ หมู่ ๖ ตำบล ท่าอุแท อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.surat1.go.th และ http://www.obec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๖-๙๔๐๓๙๙๙ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                  

                                                    ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙

 

                (นายสุริยา จันทร์สงค์)

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ ๒๐๑