ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียน ICU
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดแสงประดิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม : 2519 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 11 ส.ค. 2560

 ประกาศ โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาเรียน อาคารประกอบโรงเรียน ICU

             โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์โดยได้รับมอบอำนาจจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ ๒๒/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๑๕๔๖มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาเรียน อาคารประกอบโรงเรียน ICUราคากลางของงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียน ICUในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน ๘๙๗,๖๐๐.- บาท  (แปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง

                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ ม.๖ ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์จ.สุราษฎร์ธานี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

 

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ ม.๖ ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์จ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.surat1.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗๓๗๙๗๖๐ ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

                                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

                                                                                          (นายสุเทพ ประเสริฐ)

                                                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์