ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ถนนรางระบายน้ำและปรับภูมิทัศน์
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
จำนวนผู้เข้าชม : 2273 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 11 ส.ค. 2560

 

ประกาศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ถนนรางระบายน้ำและปรับภูมิทัศน์

 

             โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์โดยได้รับมอบอำนาจจาก  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามคำสั่งที่  ๒๒/๒๕๔๖  สั่ง   วันที่   กรกฎาคม  ๑๕๔๖ มีความประสงค์จะ มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ถนนรางระบายน้ำและปรับภูมิทัศน์ราคากลางของงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ถนนรางระบายน้ำและปรับภูมิทัศน์  ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน  ๕๘๘,๗๐๐.-  บาท  (ห้าแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
                   
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.surat1.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗๙๖๐๑๘๑ ในวันและเวลาราชการ