ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนแบบ๑๐๕/๒๖และต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียนแบบ๑๐๕/๒๙รวม๒หลัง
ข้อมูลโดย : ร.ร.บ้านสันติสุข
จำนวนผู้เข้าชม : 2287 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 11 ส.ค. 2560

 

             โรงเรียนบ้านสันติสุขโดยได้รับมอบอำนาจจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ ๒๒/๒๕๔๖ สั่ง ณ  ๘ กรกฎคม ๒๕๔๖ มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนแบบ๑๐๕/๒๖และต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียนแบบ๑๐๕/๒๙รวม๒หลัง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนบ้านสันติสุข
                   
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านสันติสุข ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ดำเนินงานในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  โรงเรียนบ้านสันติสุข ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  โรงเรียนบ้านสันติสุข ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ โรงเรียนบ้านสันติสุข ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://sites.google.com/hite/bansantisukschool/home หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๙๑๘๒๔๑๕๐๙ ในวันและเวลาราชการ

 


 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ .............

 

(นายสุชาติ ราชแป้น)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข