ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นตามนโยบายโรงเรียน ICU
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดสันติวราราม
จำนวนผู้เข้าชม : 2119 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 11 ส.ค. 2560

( สำเนา )

ประกาศ โรงเรียนวัดสันติวราราม

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น(โรงเรียนICU)

 

             ด้วยโรงเรียนวัดสันติวราราม โดยได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ ๒๒/๒๕๔๖ สั่ง ณ ๘กรกฎาคม ๒๕๔๖ ความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น(โรงเรียนICU)

ราคากาลางของงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น(โรงเรียนICU) ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน ๑,๒๖๗,๑๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. 
ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. 
ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. 
เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนวัดสันติวราราม
                   ๕. 
ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนวัดสันติวราราม  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ดำเนินงานในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  โรงเรียนวัดสันติวราราม และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  โรงเรียนวัดสันติวราราม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ โรงเรียนวัดสันติวราราม ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1084640119 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๖๑๓๐๔๗๘๖๒ ในวันและเวลาราชการ


 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

(นายจักรพงศ์ อินทร์เจริญ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติวราราม

 
 

 

 

 

สำเนาถูกต้อง

 

 

(นาง ฉวีวรรณ พรหมช่วย)

 

 ครูผู้ช่วย

 

 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

 โดย นาง ฉวีวรรณ พรหมช่วย ครูผู้ช่วย

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 01/2560