ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้าง (โรงเรียน ICU)
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดภูเขาทอง
จำนวนผู้เข้าชม : 2413 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 11 ส.ค. 2560

ประกาศโรงเรียนวัดภูเขาทอง
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้าง (โรงเรียน ICU)
*********************

          โรงเรียนวัดภูเขาทองมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้าง (โรงเรียน ICU)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                    ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                    ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                    ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนวัดภูเขาทอง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนวัดภูเขาทอง หมู่ ๑ ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ โรงเรียนวัดภูเขาทอง หมู่ ๑ ตำบล แม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pkt.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗-๔๒๕๔๖๓ ในวันและเวลาราชการ
                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


                (นางวณิชชา  เดี่ยววาณิชย์)
                ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง