ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างตามโครงการโรงเรียน icu
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดเขานางเภา
จำนวนผู้เข้าชม : 2364 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 11 ส.ค. 2560

ประกาศ โรงเรียนวัดเขานางเภา

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างตามโครงการโรงเรียน icu

 

             โรงเรียนวัดเขานางเภาโดยได้รับมอบอำนาจจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่ง ๒๒/๒๕๔๖ สั่ง ณ 8 กรกฎาคม ๒๕๔๖ มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างตามโครงการโรงเรียน icuราคากลางของงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่น ในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน ๖๒๐๓๐๐(หกแสนสองหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง

                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนวัดเขานางเภา ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนวัดเขานางเภา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

 

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ โรงเรียนวัดเขานนางเภา ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.surat1.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗๔๕๒๓๘๑ ในวันและเวลาราชการ

                                                 ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

นายพีระยศ แท่นจันทร์

ครูโรงเรียนวัดเขานางเภารักษาราชการแทน

                                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขานางเภา