ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศโรงเรียนวัดคีรีวง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 203/27
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดคีรีวง
จำนวนผู้เข้าชม : 2568 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 07 พ.ย. 2559

https://process3.gprocurement.go.th/egp2proc02Web/images.logo?filelogo=krut100.gif

ประกาศ โรงเรียนวัดคีรีวง

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๓/๒๗

              โรงเรียนวัดคีรีวงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๓/๒๗ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้

เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒๒,๙๐๐  บาท (แปดแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)          

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนวัดคีรีวง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนวัดคีรีวง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ โรงเรียนวัดคีรีวง ๖๔ หมู่ ๓ ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.surat1.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๙๗๒๙๒๑๘๕ ในวันและเวลาราชการ

 


                                                                                                           ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

 

                                                                                                                       (นายจำลอง   คงสุข)

                                                                                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีรีวง