ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ข และ สปช.105/29
ข้อมูลโดย : ร.ร.บ้านดอนหลวง
จำนวนผู้เข้าชม : 2334 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 15 ธ.ค. 2557

ประกาศ โรงเรียนบ้านดอนหลวง

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.๑ ข และ สปช.๑๐๕/๒๙

 

            ด้วย โรงเรียนบ้านดอนหลวง    ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ ๒๒/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.๑ ข และ สปช.๑๐๕/๒๙

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนบ้านดอนหลวง
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านดอนหลวง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านดอนหลวง หมู่ ๑ ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ โรงเรียนบ้านดอนหลวง หมู่ ๑ ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.surat1.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗๙๓๓๔๕๕ ในวันและเวลาราชการ

         ทั้งนี้ จะลงนามในสัญญาจ้างได้ต่อเมื่อโรงเรียนได้รับแจ้งอนุมัติเงินประจำงวดแล้วเท่านั้น

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

(นางเบญจมาศ วงศ์พงษ์คำ)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน