ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.๐๑๗ และ ป.๑ ก ฝาผนังไม้ ทาสี หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดราษฎร์เจริญ
จำนวนผู้เข้าชม : 1964 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 15 ธ.ค. 2557

ประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.๐๑๗ และ ป.๑ ก  ฝาผนังไม้ ทาสี หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์

 

              ด้วย โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ ๒๒/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.๐๑๗ และ ป.๑ ก ฝาผนังไม้ ทาสี หน้าต่างพร้อม

           ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปนี้

๑.เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง

๒.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

            ๓.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน    ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย    เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

           ๔.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๕๗     ตั้งแต่เวลา   ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น.  ณ     โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ   ม.1    ต.เกาะพะงัน  อ.เกาะพะงัน    จ.สุราษฎร์ธานี   ( ในวันเวลาราชการ )   ณ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ   ม.1    ต.เกาะพะงัน      อ.เกาะพะงัน     จ.สุราษฎร์ธานี  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ     ม.1    ต.เกาะพะงัน     อ.เกาะพะงัน     จ.สุราษฎร์ธานี  ในวันที่  ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๕๖ ถึงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๗     ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น.ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.obec.go.th  , www.surat.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗-๓๗๗๑๒๑  ( ในวันและเวลาราชการ )

                ทั้งนี้ จะลงนามในสัญญาจ้างได้ต่อเมื่อโรงเรียนได้รับแจ้งอนุมัติเงินประจำงวดแล้วเท่านั้น

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๕  ธันวาคม ๒๕๕๗    

 

                                                                                                             ( นางมนพัทธ์  เพ็งทอง)

                                                                                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ