ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » โรงเรียนบ้านปากดอนสัก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครูข้าราชการ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑-๒) หรือเทียบเท่า (บ้านแฝด) บ้านพักครู ๒๐๔/๖๑ (ฝ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ 2)
ข้อมูลโดย : ร.ร.บ้านปากดอนสัก
จำนวนผู้เข้าชม : 1493 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 17 เม.ย. 2563

สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด