ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ขายทอดตลาดอาคารเรียน ป.1 ข จำนวน 3 ห้องเรียน ของโรงเรียนบ้านสันติสุข
ข้อมูลโดย : นางนันทรัตน์ แกมทอง
จำนวนผู้เข้าชม : 1635 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 16 มี.ค. 2563

 ติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ระหว่างวันที่ 16 มี.ค.63 - 2 เม.ย.63 และจะทำการขายทอดตลาดในวันที่ 2 เมษายน 2563

สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด