ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 201/26
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดบางใบไม้
จำนวนผู้เข้าชม : 4868 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 08 พ.ย. 2559

ประกาศ โรงเรียนวัดบางใบไม้

 
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช ๒๐๑/๒๖
 
             โรงเรียนวัดบางใบไม้  ได้รับมอบอำนาจจาก สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานตามคำสั่งที่ ๒๒/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๖ เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับพัสดุ มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช ๒๐๑/๒๖ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๗๖,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๒๑,๕๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนวัดบางใบไม้
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนวัดบางใบไม้ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนวัดบางใบไม้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนวัดบางใบไม้ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ โรงเรียนวัดบางใบไม้ หมู่ ๓ ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.surat1.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗๒๙๒๘๙๑ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

 

                                                                                                                   (นายประสาน บ้วนเพชร)

                                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางใบไม้