ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » โรงเรียนบ้านไสขาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ฟ.๑/๔๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลโดย : ร.ร.บ้านไสขาม
จำนวนผู้เข้าชม : 1360 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 05 มี.ค. 2563

 โรงเรียนบ้านไสขามขอประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศดังเอกสารแนบ