ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)
ข้อมูลโดย : ร.ร.บ้านคอกช้าง
จำนวนผู้เข้าชม : 2481 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 15 ธ.ค. 2557

ประกาศโรงเรียนบ้านคอกช้าง

 

เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ระดับประถมศึกษา)

 

โรงเรียนบ้านคอกช้างมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ระดับประถมศึกษา) ตามรายการ ดังนี้

อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)

จำนวน

         ชุด

 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนบ้านคอกช้าง
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านคอกช้าง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนบ้านคอกช้างตำบลปากแพรกอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ โรงเรียนบ้านคอกช้างตำบลปากแพรกอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.obec.go.th และ www.surat1.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗๙๓๔๔๖๔ ในวันและเวลาราชการ


 

                                                                      ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

 

 

(นายรังสฤษฎ์ พิณนุราช)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง