ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » กำหนดราคากลางและกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference :TOR) สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ รายการเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง, แบบล้อจักรยาน และถังน้ำ แบบสเตนเลส ขนาดบรรจุ ๒,๐๐๐ ลิตร
ข้อมูลโดย : นางนันทรัตน์ แกมทอง
จำนวนผู้เข้าชม : 3980 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 24 พ.ค. 2562
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด